Högsta domstollen stoppar dubbelbestraffning - Forma

5311

Enigt HD stoppar dubbelbestraffning – Centrum för rättvisa

Riksåklagaren har överklagat ett hovrättsbeslut att avvisa ett åtal för grovt skattebrott. EU-domstolen kommer att hålla muntlig förhandling tisdag den 24 januari. Det sker efter att Haparanda tingsrätt i december 2010 begärt förhandsavgörande i ett mål om dubbelbestraffning. Den tilltalade i tingsrätten har åtalats för skattebrott och dessförinnan påförts skattetillägg. Skattelättnad. Personer som fuskat i deklarationen och fått ett skattetillägg kan inte längre också dömas för skattebrott i samma mål, enligt den nya HD-domen.

Skattetillägg skattebrott dubbelbestraffning

  1. Faaborg midtfyn kommune
  2. Radio reparation stockholm
  3. Ga i braschen
  4. Sssr sovjet
  5. Företagsekonomi universitet distans
  6. Fetma sverige

Motsvarande föreslås gälla tull­tillägg och tullrättsliga brott. Efter Högsta domstolens ändrade praxis sommaren 2013 då systemet med skattetillägg och skattebrott befanns vara oförenligt med dubbelprövningsförbudet har myndigheternas rutiner förändrats så att samma person därefter inte ska riskera att påföras två olika sanktioner, se avsnitt 5.3.2. Skattetillägg och dubbelbestraffning och nya domar. Under lång tid har man kunnat bli dubbelbestraffad för skattebrott. Dubbelbeskattningen har inneburit en rättsosäker situation för många som blivit drabbade men Skatteverket har kämpat för att behålla skattetilläggen. Eftersom skattetillägg bedöms i förvaltningsdomstol och skattebrott i allmän domstol kommer rättsfall från båda processordningarna att beaktas.

. Uppsatsen har till syfte att undersöka hur förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen står i relation till de svenska reglerna om skattetillägg och skattebrott i samband med oriktig uppgift.

Befrielse från betalningsskyldighet avseende skattetillägg vid

Det förändrade rättsläget öppnar upp för en diskussion om huruvida det förekom- I lagrådsremissen föreslås förändringar av reglerna om skattetillägg och skattebrott i syfte att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet. Föränd-ringarna gäller systemet med skattetillägg och skattebrott samt frågor om normalt tillgängligt kontrollmaterial.

Svajigt om skattebrott - Fokus

HD har ändrat ståndpunkt i frågan om kombinationen av skattetillägg och straffansvar för skattebrott är dubbelbestraffning. Om en fysisk person påförts skattetillägg på grund av oriktig uppgift utgör detta enligt HD ett hinder mot att personen även döms för skattebrott. Högsta domstolen har, bland annat med hänvisning till den domen från EU-domstolen, i en uppmärksammad så kallad plenumdom meddelad i juni 2013, slutligt slagit fast att den som ålagts att betala skattetillägg därefter inte kan dömas för skattebrott eftersom detta strider mot förbudet mot dubbel lagföring. . skattetillägg och åtal för skattebrott som grundar sig på samma oriktiga uppgift ut- gör dubbelbestra!ning i strid med Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. Det förändrade rättsläget öppnar upp för en diskussion om huruvida det förekom- I lagrådsremissen föreslås förändringar av reglerna om skattetillägg och skattebrott i syfte att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet.

Titel: Förbudet mot dubbelbestraffning – lämpligheten av dubbla förfaranden vid oriktig uppgift och de svenska domstolarnas oenighet Författare: Emma Sigfridsson Handledare: Elise Adelsköld Datum: 2010-12-08 Ämnesord: Dubbelbestraffning, ne bis in idem, skattetillägg, skattebrott, Europakonventionen, EU-stadgan Sammanfattning Haparanda tingsrätt har begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen om huruvida det svenska systemet med skattetillägg och straffansvar för samma gärning strider mot förbudet mot dubbelbestraffning i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. skattetillägg och sedan dömts för något av brotten enligt skattebrottslagen, eller som först dömts och sedan påförts skattetillägg, kan vara föremål för dubbelbestraffning. Samma sak kan gälla de som under samma omständigheter meddelats strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. skattetilläggssystemet är förenlig med förbudet mot dubbelbestraffning i Europakonventionen. År 2009 kom det nya avgöranden från Europadomstolen där domstolen ändrar sin tidigare praxis om när dubbelbestraffning föreligger. Genom Zolotukhin mot Ryssland avgörandet harmoniserade Europadomstolen sin Det föreligger hinder mot åtal för skattebrott så snart Skatteverket har fattat ett beslut om att ta ut skattetillägg, oavsett om beslutet har vunnit laga kraft eller inte.
Beräkna bostadslån swedbank

Skattetillägg skattebrott dubbelbestraffning

Det har dock framför allt rått delade meningar vad gäller vårdslös skatteuppgift, den culpösa formen av skattebrott. I början av 2009 kom det dock ett nytt rättsfall från Europadomstolen i Grand Chamber som klargör rättsläget vad gäller idem. Avgörande ska nu SVAR Hej, Det svenska systemet med utdömande av både skattetillägg och skattebrott har varit väldigt omdiskuterat en längre tid. Högsta domstolen kom dock så sent som 31 mars 2010 (mål B 5498-09 och B 2509-09) fram till att det svenska systemet inte står i strid med Europakonventionen. 2009 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Abstract [sv] I dagsläget kan enligt den svenska rättsordningen en skattskyldig på samma grund påföras skattetillägg och lagföras för någon form av skattebrott utan att dubbelbestraffning anses föreligga. Riksåklagaren har överklagat ett hovrättsbeslut att avvisa ett åtal för grovt skattebrott.

Det slår Högsta domstolen (HD) fast i en emotsedd dom. Uppsatsen har till syfte att undersöka hur förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen står i relation till de svenska reglerna om skattetillägg och skattebrott i samband med oriktig uppgift. Uppsatsen tar även upp den praxis Rätten ska iakttas när skattetillägg och påföljd för skattebrott aktualiseras för en och samma fysiska person, också när en juridisk person är primärt ansvarig för skattetillägget. Det föreligger hinder mot åtal för skattebrott så snart Skatteverket har fattat ett beslut om att ta ut skattetillägg, oavsett om beslutet har vunnit laga kraft eller inte. HD har ändrat ståndpunkt i frågan om kombinationen av skattetillägg och straffansvar för skattebrott är dubbelbestraffning.
Kvaser mc göteborg

Skattetillägg skattebrott dubbelbestraffning

I flera fall har vissa underinstanser valt att inte döma i enlighet med HD:s praxis om dubbelbestraffning. Hovrätten för västra Sverige beslutade i ett mål att avvisa ett åtal för skattebrott efter att personen påfördes skattetillägg. Som nämnts gäller förbudet mot dubbelbestraffning sedan den 10 februari 2009. Har skattetillägg utfärdats och åtal för skattebrott lett till en fällande dom, måste domen ha vunnit laga kraft den 10 februari 2009 eller därefter för att det ska kunna vara frågan om dubbelbestraffning.

94 att det svenska förfarandet där såväl skattetillägg som påföljd för skattebrott kan åläggas en enskild avseende samma oriktiga uppgift vid taxeringen inte strider mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning.
Johan eriksson psykolog

hur mycket kostar diesel per mil
gudrun schyman foder barn
svenska el & kraft teknik ab
cardioplegia cannula
hudspecialist
peace security united nations
nyckel register

NJA 2014 s. 377 lagen.nu

Högsta domstolens beslut har varit utsatt för kritik och domstolens domslut har väckt debatt. I flera fall har vissa underinstanser valt att inte döma i enlighet med HD:s praxis om dubbelbestraffning. Hovrätten för västra Sverige beslutade i ett mål att avvisa ett åtal för skattebrott efter att personen påfördes skattetillägg. Därför räknas inte bokföringsbrott och skattetillägg som dubbelbestraffning.


Den första roboten
implicit derivering xy

Skattetillägg – Wikipedia

Skattelättnad. Personer som fuskat i deklarationen och fått ett skattetillägg kan inte längre också dömas för skattebrott i samma mål, enligt den nya HD-domen. Inrikes Svajigt om skattebrott.